خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

28- تدابیر معماری سنتی و بهره برداری از امکانات موجود


Demo Image

 زهره بزرگ نیا
چاپ شده در: فصلنامه "معمار "شماره 29
تاریخ انتشار: بهمن و اسفند 1383


       شرايط متنوع اقليمي موجب شده كه اقوام گوناگوني كه دراين آب وخاك زيسته ­اند،براي بهره ­وري از امكانات و مقابله باشرايط متنوع و بيشتر نامساعداقليمي تدابيري بيانديشند كه گاه قابل توجه و تأمل است.در اين مقاله ابتدا اشاره ­اي كوتاه به شرايط اقليمي ايران خواهيم داشت سپس به معرفي امكانات و كمبودها و نحوه بهره ­وري از امكانات ومقابله با ناسازگاريها می پردازیم.

26- تکیه و حسینیه

 


Demo Image

 زهره بزرگ نیا
چاپ شده در: نشريه"معمار" شماره 27
تاریخ انتشار:مهر و آبان 1383


       مفهوم واژه‌هاي «تكيه» و «حسينيه» در فرهنگ و زبان فارسي چنان به هم آميخته كه استفاده از دو واژه براي آن سوال‌برانگيز است. در فرهنگ عميد پس از آوردن معني تكيه و حسينيه، آن دو يكي به شمار رفته‌اند: 

تكيه: « مأخوذ از عربي» پشت دادن بچيزي، پشت خود را به چيزي نهادن، جاي نگاهداري مستمندان، محل وسيع براي روضه‌خواني و عزاداري (صفحة 607).

14- بررسی معماری شهر بیرجند

 


Demo Image

  زهره بزرگنیا
چاپ شده در: نشريه"معمار"شماره 22
تاریخ انتشار:پائیز 1382


       براي شناخت و معرفي معماري يك شهرابتدا بايد بگوييم كه منظور،معماري سنتي وبومي شهر،و مربوط به گذشته تا اوايل دوره پهلوي دوم است؛زيرا معماري امروز در بيشتر شهرها و نقاط مختلف كشور يك شكل وهمانند است ونياز به بررسي مستقلي درسراسر كشور دارد و در اينجا به آن پرداخته نمي­ شود. هر اثر معماري داراي دو بخش عملکرد و زیبائی شناسی است.

12- معماری و روابط فرهنگی بین ایران و چین


Demo Image

 زهره بزرگنیا
چاپ شده در: نشريه"معمار"شماره 21
تاریخ انتشار: تابستان 1382


       سابقة روابط ايران و چين به حدود دو هزار و پانصد سال قبل، يعني آغاز دوره هخامنشيان مي‌رسد و نخستين سفير چين در ايران در زمان اشكانيان (پارت) به ايران آمد. در دوره حكومت كورش بزرگ و داريوش اوّل، دو كشور مرز مشترك داشته ­اند و در دوره‌هاي اعتلاي كشور، از جمله دوران حكومت انوشيروان ساساني و شاه‌عباس اول صفوي نيز هم‌ مرز بوده ­اند.

55- قوام الدين و غياث الدين شيرازي معماران معروف دوره تيموري


Demo Image

زهره بزرگ نیا
چاپ شده در:نشریه "معمار"شماره 72
تاریخ انتشار: فروردین و اردیبهشت 1391


        چندي پس از مرگ امير تيمور گوركاني در سال 807 هجري قمري، فرزندچهارم (كوچك ترين فرزند)او شاهرخ بهادر ميرزا كه در زمان حيات پدر در خراسان حكومت مي كرد جانشين اوشدوپايتخت را از سمرقند به هرات برد و بمدت 42يا 43 سال فرمانروائي كرد.شاهرخ كه چون پدر درنده خوي نبودتا حدودي به تعمير خرابي ها پرداخت و كارگاه نقاشي برپا كرد و مصور سازي متون تاريخي را در پيش گرفت.

 

Gallery Icon

گالری عکس

Weather Icon

آب و هوا

Contact Icon

تماس