60- معرفي بناهاي تاريخي ايران (زيارتگاههاي آستانه)

نوشته شده توسط مدیر سیستم. Posted in سایر مقالات عمومی

Demo Image

معرفي بناهاي تاريخي ايران
زيارتگاههاي آستانه

شهر آستانه در 40 كيلومتري جنوب غربي شهر اراك در طول جغرافيايي 40 درجه و 21 دقيقه و عرض جغرافيايي 33 درجه و 53 دقيقه در استان مركزي قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دريا 2020 متر است. اين شهر در اقليم معتدل مديترانه اي در دامنه ارتفاعات و دشت شيب دار بر روي آبرفت و تشكيلات سنگي قرار گرفته و در حوزه آبريز درياچه نمك، زير حوزه رودخانه قره چاي واقع شده است.

در كتاب شهر باستاني آستانه تأليف مهندس حجت الّه عباسي شهر آستانه به شرح زير توصيف شده است:

"در جنوب غربي شهرستان اراك و در مثلثي كه سه ضلع آن رشته كوههاي نسبتاً مرتفع "راسوند" يا " راسمند"، "شهباز" و "قرق در" است شهري واقع شده كه تنها راههاي ورودي آن سه تنگه در سه رأس اين مثلث است.

موقعيت ويژة استقرار اين شهر در بين كوههاي مرتفع و قرار گرفتن آن در مسير اصلي ارتباط غرب و جنوب غربي كشور به مركز ايران از جمله ويژگي هاي برجسته آن بوده و موجب شده اين شهر در دوره هاي تاريخي مختلف توجه قدرت هاي ملّي، منطقه اي و محلي را به خود جلب كند و از يك سو محل ظهور تمدن پيشرفته شهري و از سوي ديگر عرصة تاخت و تاز قدرت نمايي حكام و قدرت هاي سياسي شود.

اين شهر قبل از دورة اسلامي به كره، بوئين كره، بوهين كره، در دورة اسلامي به بوئين كرج، كرج و كرج ابودُلَفْ از قرن هفتم تا دهم ﻫ.ق. با نام كرهرود و از دورة صفوي تا عصر حاضر به آستانة سهل بن علي و آستانه مشهور بوده است.

تأثير زيانبار اين تاخت و تازها كه تا عصر صفوي به شدت و از آن پس با شدت كم تري ادامه داشت؛ بر اين منطقه همچنان نمايان است به طوري كه بعد از انحطاط شهر پيشرفته كرج ابودُلَفْ نه تنها پيشرفت و توسعة قابل توجهي در منطقه ديده نمي شود بلكه، محروميت آن هر روز ابعاد وسيع تري مي يابد.

اين شهر پس از انحطاط، موقعيت و مزيت هاي خود را در ابعاد مختلف از دست مي دهد و تا عصر انقلاب اسلامي كه به تدريج احياء مي شود حدود ده قرن به صورت دهي بزرگ و محروم، آرام و خاموش به حيات خود ادامه داده است و در معادلات منطقه اي نيز نقش قابل توجهي نداشته است و تنها زيارتگاه حضرت سهل بن علي (ع) ياد و خاطره اين شهر را در اذهان زنده نگه داشته است."


آثار تاريخي

آثار و بناهاي تاريخي اين شهر شامل "قلعه فرزين" در جاپلق حوالي "فرزين" كه سليمان شاه سلجوقي هفت سال در آن محبوس بوده است. "قلعه ابودلف" (قلعه خرابه) در جنوب غربي آستانه كه در مرتفع ترين و امن ترين نقطه شهر آستانه قرار دارد، "قلعه سرسختي" كه در وسط روستاي سرسختي از خشت و سنگ ساخته شده است، "گورستان بّغار" مربوط به قبل از اسلام، زاويه شيخ محمود كرجي، سنگ نوشته هاي قديمي مربوط به دوره اوليه اسلامي، "حمام تاريخي حاج ربيع" نقشه شماره يك مربوط به دوران قاجار، و "زيارتگاههاي سهل ابن علي" (ع) است.


زيارتگاههاي آستانه


بقعه طالب بن علي

در شهر آستانه سه بنا بنام بقعه طالب بن علي، جعفربن علي و فضل بن جعفر، و سهل بن علي موجود است.

"ساختمان بقعه طالب بن علي جديد و در منطقه مشهور است كه طاق و رواق سابق آن تخريب و در حدود يكصد سال قبل تجديد بنا گرديده است.

در اين ميان روضه، ضريح قرار داده شده است و در ميان ضريح صندوق چوبي نصف گرديده كه درون آن سنگ مزار نمايان است و خطوط كوفي روي آن نوشته شده كه تاكنون قرائت نگرديده است. (دهگان، كرجنامه، ص 50)" گنبد آجري اين بنا بسيار عريض بوده، خيز آن كم است. گيلويي بلند آن از پايه گنبد كمي مرتفع تر بوده و داراي چند پنجره است. در دو طرف ايوان ورودي بنا كه رو به سمت شمال دارد تزئيناتي آجري در جرز ديوارها مشاهده مي شود كه در ديگر بناها، مشابه آن ديده نشده است و مانند نيم گلداني به جرز ديوار متصل شده است.


بقاع جعفربن علي «ع» و فضل بن جعفر «ع»

"بقعه حضرتين جعفر بن علي و فضل بن جعفر به فاصله 200 متري شمال بقعه حضرت سهل بن علي «ع» در كنار رودخانه واقع شده اند كه بنا به اظهار سالخوردگان محل، اين بقعه در قديم حجره اي بيش نبوده و بيش از نود سال قبل شاهزاده ابوالفضل ميرزاي عضد (عضدالسلطان) روضه و گنبدي براي آن بنا نمود. سطح روضه عبارت از كثير الاضلاعي است كه در ميان آن ضريح مشبكي از چوب به طول 5/2 و عرض 5/2 و ارتفاع 60/1 متر قرار گرفته است. درون ضريح دو صندوق قرار دارد كه يكي از گچ و روي آن سنگ مزار نصب گرديده است."

اين بنا نيز داراي معماري خاص خود بوده گنبد آن مشابه گنبد بقعه طالب بن علي«ع» است. نقشه شماره دو

امامزاده سهل بن علي (اراك)

در كتاب دائرۃالمعارف بناهاي تاريخي ايران در دوره اسلامي بناهاي آرامگاهي۲ به نقل از دائرۃالمعارف تشيع جلد اوّل 1369 صص97 و 96 و كتاب فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران، تأليف نصرت الله مشكوتي۳ 1349 صص192 و 193 آمده است. "مجموعة امامزاده مركب از يك ورودي اصلي بزرگ هشتي دار در شرق، صحن وسيع مستطيل شكل و بقعة سهل بن علي در غرب، گنبد طالب بن علي در شمال و متصل به بقعه با حرم چهارگوش و دو تالار مستطيل در پشت آن و سرانجام، حمامي در ضلع جنوبي است. طرح بقعة سهل ابن علي به گونة هشت ضلعي مركب از چهار ضلع بزرگ در چهار جهت اصلي و چهار ضلع كوچكتر در گوشه هاست. نماي اصلي آستانة رو به صحن عبارت است از يك طاقنماي زيباي بزرگ كه در پايين آن، سه ورودي با قوس هاي نعل اسبي و در بالا، در وسط، يك مشبك و در دو طرف، تزيينات معقلي با طرح هندسي، سطح آن را زينت بخشيده است. در پشت اين طاقنما، ايوان گونه اي با تزيينات كاشيكاري و آيينه كاري است كتيبة منظوم گچبري آن با تاريخ 1308 ﻫ.ق. معرّف زمان انجام تعميرات بناست. در بالاي ورودي رواق و در كتيبة سنگي لوزي شكل، تاريخ 1110 ﻫ.ق. خوانده مي شود. ازارة داخل حرم با كاشي پوشش شده است. بر فراز طاقنماهاي تزييني داخل اضلاع هشت گانه، كتيبة زيبايي شامل آيات قرآني نقش بسته است و در بالاي آن هشت طاقنما با تزيينات گچبري و نقاشي شامل نگاره هاي گياهي و اسليمي و در فاصلة آنها، كاربندي هاي زير گنبد به اجرا در آمده است. زيرگنبد، با طرح ترنج ها و نگاره هاي گياهي در ميان آنها زينت يافته است. در داخل ضريح، سه صندوق چوبي قرار دارد كه صندوق اصلي روي مرقد داراي كتيبه اي به خط نسخ است. صندوق مزبور و كتيبة آن، از نظر ظرافت كنده كاري، از ارزش خاصي برخوردار است. نماي خارجي گنبد، در ماية تخم مرغي با يك گردني بسيار بلند- به جز نواري از كاشي در پاكار گنبد- تمامي با آجر ساده بنا شده است. با توجه به كهن ترين تاريخ موجود در بنا كه سال 772 ﻫ.ق. است، مي توان گفت كه اساس بنا دست كم بايد مربوط به قرن هفتم باشد كه بر اثر لطمه هاي وارد آمده بر آن، در دوران صفويه و عهد شاه عباس اول، گنبد كنوني بر روي آن استوار گرديده است."

اين بنا به شمارة 323 به ثبت آثار تاريخي ايران در آمده است. نقشه شماره 3 

 در صحن اين بنا چند درخت كهنسال مشاهده مي شود.